Toivo ja Rauha ry on vuonna 1991 län­tisellä Uudel­la­maalla perustettu yhdis­tys, jonka

… tarkoituk­sena on luoda edel­ly­tyk­siä sel­l­ais­ten pieny­hteisö­jen toimin­nalle, joiden jäsen­ten mah­dol­lisuus selviy­tyä tässä yhteiskun­nassa on rajalli­nen. Yhdis­tys jär­jestää eri­ty­istä huolen­pitoa tarvit­seville ihmisille mah­dol­lisu­u­den tasaver­taiseen ja virik­keel­liseen asumiseen, vapaa-​aikaan ja työhön. Lisäksi yhdis­tys pyrkii jär­jestämään loma– ja virk­istys­toim­intaa eri­tyis­esti kehi­tys­vam­maisille ja van­huk­sille sekä koulu­tusta ja käytän­nön har­joit­telumah­dol­lisuuk­sia per­he­hoito­työhön aikoville.” (ote yhdis­tyk­sen sään­nöistä)

Read More

Toivolla ja Rauhalla on Kar­jalo­h­jalla kaksi per­heko­tia. Sar­ion per­hekoti on toiminut vuodesta 1975 ja Ojalan per­hekoti vuodesta 1986 alkaen.

Syksyllä 2006 toim­intaa laa­jen­net­tiin. Yhdis­tys vuokrasi pitkäaikaisella sopimuk­sella teol­lisu­uskäytössä olleet tilat päivä­toim­intaa varten. Työ­toim­intakeskus oli nimeltään Toivon ja Rauhan Majakka. Majakan tiloissa toimi aikoinaan kirp­putori, mat­toku­tomo sekä eri­laisia työ­pa­joja, kuten kerami­ikka– ja puu­työver­stas. Majakka on tar­jon­nut vuosien var­rella työ­paikan per­heko­tien asukkaille ja on toiminut myös tapaami­s­paikkana lähiseudun asukkaille sekä tukiko­htana mie­len­ter­veyskuntoutu­jille ja syrjäytyneille.

Koska Toivo ja Rauha ry on yleishyödylli­nen yhteisö, otamme kiitol­lisena vas­taan lahjoituk­sia toim­intamme tukemiseksi. Toivomme, että käyt­täisitte lahjoituk­sissa viitettä 107, jol­loin summa kir­jau­tuu lahjoituk­siin ja samalla säästämme pankkikuluissa.

LUSP FI70 40060010150320 viite 107

Yhdis­tyk­semme jäseneksi voit liit­tyä mak­samalla yllä­maini­t­ulle tilille 10€ ja lait­ta­malla viitenu­meroksi 123

Voit myös tukea toim­intaamme ja samalla ilah­dut­taa itseäsi tai vaikkapa ystävääsi osta­malla hauskoja ja hyödyl­lisiä tuot­teita, joita on jonkin ver­ran yhä saatavilla. Puoti toimii nykyään Toivon ja Rauhan Majan tiloissa osoit­teessa Kuu­siantie 145, 10360 Mustio.

Lisäti­etoja toimin­nas­tamme antaa Maija Ojala puh. 050 526 7703.

Toivo ja Rauha ry Facebookissa

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala

Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja