Jär­jestämme loma­toim­intaa Kar­jalo­h­jalla eri-​ikäisille kehi­tys­vam­maisille. Jo vuosien ajan meillä on vietetty lomia Helsin­gin kaupun­gin asun­toloista ja muista per­he­hoitokodeista ympäri Suomea. Lomavuorokau­den hinta on pyritty pitämään kohtuul­lisena, jotta mah­dol­lisim­man monella olisi mah­dol­lisuus loman­vi­et­toon. Hinta kat­taa majoituk­sen ja täysihoidon.

Loma-​aktiviteetteja on mon­en­laisia. Kesäaikaan olemme käyneet kesäteat­terissa, kult­tuu­ri­ta­pah­tu­missa, vierailleet toi­sissa per­he­hoitokodeissa, uineet, jär­jestäneet omia teat­ter­i­ta­pah­tu­mia ja osal­lis­tuneet kurs­seille, joita Toivo ja Rauha ry jär­jestää tilois­saan yhteistyössä Kris­til­lisen Opin­tokeskuk­sen kanssa. Kesäaikana meillä vierailee ystäviä ja tut­tavia Suomesta ja ulko­mailta. Sosi­aa­li­nen elämä sykkii rikkaana ja monipuolisena.

  • loma_01

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala
Jussi Kain­u­lainen
Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja

Majakka

Nina Man­sikkamäki

Teilin­num­men­tie 4 · 09120 Karjalohja