Toivon ja Rauhan historiaa

Ulla-​Maija ja Heikki Sario aloit­ti­vat nuorena pariskun­tana pio­neere­ina koko Suomessa per­he­hoito­työn 1975 Kar­jalo­h­jalla. Sitoutuneisuus työhön ja suurper­heeseen on kestänyt jo noin neljäkym­mentä vuotta. Biol­o­gis­ten neljän lapsen rin­nalla per­heessä on vart­tunut kuusi kehi­tys­vam­maista nuorta aikuisiksi, yksi heistä jopa per­heen alusta saakka. Sar­ion per­heen kau­nis koti on raken­nettu van­haan myl­lyyn. Suurper­heen kodiksi sanee­rattu mylly-​meijeri valmis­tui 1986.

Ojalan perhe muutti Kar­jalo­h­jalle 1986 ja tuol­loin syn­tyi Ojalan per­he­hoitokoti. Tuol­loin per­heeseen tuli kah­den oman lapsen lisäksi neljä nuorta kehi­tys­vam­maista. Pysyvää asuin­paikkaa etsit­täessä löy­tyi vanha, pitkään asumat­tomana ollut kiin­teistö, jonka ostamiseen ja kun­nos­tamiseen perustet­tiin vuonna 1991 Toivo ja Rauha ry. Yhdis­tys sai avus­tusta mm. RAY:ltä, mikä mah­dol­listi van­han kiin­teistön saneer­auk­sen. Näin sai alkunsa Toivon ja Rauhan Maja, jossa Ojalan per­heen lisäksi asuu nykyään seit­semän aikuista kehitysvammaista.

Toivo ja Rauha ry. jär­jestää loma– ja virk­istys­toim­intaa asun­toloissa ja vas­taavissa per­hekodeissa asuville aikuisille kehi­tys­vam­maisille. Yhdis­tyk­sen toim­intaan kuu­lu­vat myös eri­laiset retket ja matkat koti­maassa ja ulko­mailla.

Vuo­den 2007 alusta aloitti toim­intansa Toivo ja Rauha ry:n uusi hanke Toivon ja Rauhan Majakka. Toimin­nan tavoit­teena on ollut ensisi­jais­esti tar­jota per­heko­tien asukkaille virik­keelli­nen oma työ­paikka, jossa he voivat kehit­tää omaa osaamis­taan taide­pain­ot­tei­sissa käsi­työ­pa­joissa ammat­ti­taitois­ten ohjaa­jien opas­tuk­sella. Toivon ja Rauhan Majakka tar­joaa lämpimän ja yhteisöl­lisen kohtaami­s­paikan myös henkilöille, jotka ovat työelämän ulkop­uolella tai kuntou­tu­massa sinne takaisin.

  • historiaa

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala
Jussi Kain­u­lainen
Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja

Majakka

Nina Man­sikkamäki

Teilin­num­men­tie 4 · 09120 Karjalohja