Toivon ja Rauhan historiaa

Ulla-​Maija ja Heikki Sario aloit­ti­vat nuorena pariskun­tana pio­neere­ina koko Suomessa per­he­hoito­työn 1975 Kar­jalo­h­jalla. Sitoutuneisuus työhön ja suurper­heeseen on kestänyt vuosikym­menten yli. Biol­o­gis­ten neljän lapsen rin­nalla per­heessä on vart­tunut kuusi kehi­tys­vam­maista nuorta aikuisiksi, yksi heistä jopa per­heen alusta saakka. Sar­ion per­heen kau­nis koti on raken­nettu van­haan myl­lyyn. Suurper­heen kodiksi sanee­rattu mylly-​meijeri valmis­tui 1986.

Ojalan perhe muutti Kar­jalo­h­jalle 1986 ja tuol­loin syn­tyi Ojalan per­he­hoitokoti. Tuol­loin per­heeseen tuli kah­den oman lapsen lisäksi neljä nuorta kehi­tys­vam­maista. Pysyvää asuin­paikkaa etsit­täessä löy­tyi vanha, pitkään asumat­tomana ollut kiin­teistö, jonka ostamiseen ja kun­nos­tamiseen perustet­tiin vuonna 1991 Toivo ja Rauha ry. Yhdis­tys sai avus­tusta mm. RAY:ltä, mikä mah­dol­listi van­han kiin­teistön saneer­auk­sen. Näin sai alkunsa Toivon ja Rauhan Maja, jossa Ojalan per­heen lisäksi asuu nykyään vielä muu­tamia aikuisia kehitysvammaisia.

Toivo ja Rauha ry. on jär­jestänyt vuosien var­rella mon­en­moista loma– ja virk­istys­toim­intaa asun­toloissa ja vas­taavissa per­hekodeissa asuville aikuisille kehi­tys­vam­maisille.

Monille tutuksi käynyt Toivon ja Rauhan Majakka on nyt­tem­min lopet­tanut toim­intansa. Toimin­nan tavoit­teena oli ensisi­jais­esti tar­jota per­heko­tien asukkaille virik­keelli­nen oma työ­paikka, jossa he saat­toi­vat kehit­tää omaa osaamis­taan taide­pain­ot­tei­sissa käsi­työ­pa­joissa ammat­ti­taitois­ten ohjaa­jien opas­tuk­sella. Toivon ja Rauhan Majakka on tar­jon­nut lämpimän ja yhteisöl­lisen kohtaami­s­paikan myös monille, jotka ovat olleet työelämän ulkop­uolella tai kuntou­tu­massa sinne takaisin.

  • historiaa

Toivo ja Rauha ry Facebookissa

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala

Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja