Toivo ja Rauha ry on vuonna 1991 län­tisellä Uudel­la­maalla perustettu yhdis­tys, jonka

… tarkoituk­sena on luoda edel­ly­tyk­siä sel­l­ais­ten pieny­hteisö­jen toimin­nalle, joiden jäsen­ten mah­dol­lisuus selviy­tyä tässä yhteiskun­nassa on rajalli­nen. Yhdis­tys jär­jestää eri­ty­istä huolen­pitoa tarvit­seville ihmisille mah­dol­lisu­u­den tasaver­taiseen ja virik­keel­liseen asumiseen, vapaa-​aikaan ja työhön. Lisäksi yhdis­tys pyrkii jär­jestämään loma– ja virk­istys­toim­intaa eri­tyis­esti kehi­tys­vam­maisille ja van­huk­sille sekä koulu­tusta ja käytän­nön har­joit­telumah­dol­lisuuk­sia per­he­hoito­työhön aikoville.” (ote yhdis­tyk­sen sään­nöistä)

Jär­jestämme loma­toim­intaa Kar­jalo­h­jalla eri-​ikäisille kehi­tys­vam­maisille. Jo vuosien ajan meillä on vietetty lomia Helsin­gin kaupun­gin asun­toloista ja muista per­he­hoitokodeista ympäri Suomea. Lomavuorokau­den hinta on pyritty pitämään kohtuul­lisena, jotta mah­dol­lisim­man monella olisi mah­dol­lisuus loman­vi­et­toon. Hinta kat­taa majoituk­sen ja täysihoidon.

Koska Toivo ja Rauha ry on yleishyödylli­nen yhteisö, olemme eri­tyisen kiitol­lisia kai­kista toim­intaamme tuke­vista lahjoituk­sista. Koska olemme kuitenkin joutuneet lopet­ta­maan kirp­putori­toim­intamme, mah­dol­lisu­utemme ottaa vas­taan tavar­alahjoituk­sia on rajalli­nen. Mat­toku­to­moon saate­taan toki kai­vata esim. matonku­teeksi sovel­tuvaa mate­ri­aalia, tiedustele asi­asta vaikkapa tästä.

Toivon ja Rauhan historiaa

Ulla-​Maija ja Heikki Sario aloit­ti­vat nuorena pariskun­tana pio­neere­ina koko Suomessa per­he­hoito­työn 1975 Kar­jalo­h­jalla. Sitoutuneisuus työhön ja suurper­heeseen on kestänyt jo noin neljäkym­mentä vuotta. Biol­o­gis­ten neljän lapsen rin­nalla per­heessä on vart­tunut kuusi kehi­tys­vam­maista nuorta aikuisiksi, yksi heistä jopa per­heen alusta saakka. Sar­ion per­heen kau­nis koti on raken­nettu van­haan myl­lyyn. Suurper­heen kodiksi sanee­rattu mylly-​meijeri valmis­tui 1986.

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala
Jussi Kain­u­lainen
Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja

Majakka

Nina Man­sikkamäki

Teilin­num­men­tie 4 · 09120 Karjalohja