Toivo ja Rauha ry on vuonna 1991 län­tisellä Uudel­la­maalla perustettu yhdis­tys, jonka

… tarkoituk­sena on luoda edel­ly­tyk­siä sel­l­ais­ten pieny­hteisö­jen toimin­nalle, joiden jäsen­ten mah­dol­lisuus selviy­tyä tässä yhteiskun­nassa on rajalli­nen. Yhdis­tys jär­jestää eri­ty­istä huolen­pitoa tarvit­seville ihmisille mah­dol­lisu­u­den tasaver­taiseen ja virik­keel­liseen asumiseen, vapaa-​aikaan ja työhön. Lisäksi yhdis­tys pyrkii jär­jestämään loma– ja virk­istys­toim­intaa eri­tyis­esti kehi­tys­vam­maisille ja van­huk­sille sekä koulu­tusta ja käytän­nön har­joit­telumah­dol­lisuuk­sia per­he­hoito­työhön aikoville.” (ote yhdis­tyk­sen sään­nöistä)

Koska Toivo ja Rauha ry on yleishyödylli­nen yhteisö, olemme eri­tyisen kiitol­lisia kai­kista toim­intaamme tuke­vista lahjoituk­sista. Koska olemme kuitenkin joutuneet lopet­ta­maan kirp­putori­toim­intamme, mah­dol­lisu­utemme ottaa vas­taan tavara­lahjoituksia on rajallinen.

Yhdis­tyk­semme jäseneksi voit liit­tyä mak­samalla alla­maini­t­ulle tilille 10€ ja lait­ta­malla viitenu­meroksi 123.

Toivomme, että käyt­täisitte lahjoituk­sissa viitettä 107, jol­loin summa kir­jau­tuu lahjoituk­siin ja samalla säästämme pankkikuluissa.

Pankkiy­hteys: LUSP FI70 40060010150320 viite 107

Lisäti­etoja toimin­nas­tamme antaa Maija Ojala puh. 050 526 7703.

Sauli the Bluesman

Toivon ja Rauhan historiaa

Ulla-​Maija ja Heikki Sario aloit­ti­vat nuorena pariskun­tana pio­neere­ina koko Suomessa per­he­hoito­työn 1975 Kar­jalo­h­jalla. Sitoutuneisuus työhön ja suurper­heeseen on kestänyt vuosikym­menten yli. Biol­o­gis­ten neljän lapsen rin­nalla per­heessä on vart­tunut kuusi kehi­tys­vam­maista nuorta aikuisiksi, yksi heistä jopa per­heen alusta saakka. Sar­ion per­heen kau­nis koti on raken­nettu van­haan myl­lyyn. Suurper­heen kodiksi sanee­rattu mylly-​meijeri valmis­tui 1986.

Toivo ja Rauha ry Facebookissa

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala

Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja