Kuu­sian kylässä, Kar­jalo­h­jan lounaiskul­malla sijait­sevassa Toivon ja Rauhan Majassa toimii Ojalan per­he­hoitokoti, jossa asuu tällä het­kellä seit­semän aikuista kehi­tys­vam­maista. Hoito­vas­tu­ussa ovat per­he­hoita­jat Maija Ojala ja Jussi Kainulainen.

Tässä talossa jär­jestetään Toivo ja Rauha ry:n loma­toim­intaa, joka on ensisi­jais­esti suun­nattu tois­ten per­he­hoitoko­tien ja kehi­tys­vam­mais­ten asun­toloiden palveluun. Tilo­jamme on käytetty men­estyk­sekkäästi mitä eri­laisimpien tilaisuuk­sien jär­jestämiseen: monet kon­ser­tit, kurssit, teemapäivät ja synt­tärit on vietetty täällä.

  • DSC_0018

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala
Jussi Kain­u­lainen
Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja

Majakka

Nina Man­sikkamäki

Teilin­num­men­tie 4 · 09120 Karjalohja