Tervetuloa Majakan kutomoon!

malluKuto­mosta on mah­dol­lista tilata mat­toja, liinoja, laukkuja ja muita teknis­esti hel­posti toteutet­tavia teks­tiilejä. Eniten valmis­te­taan mat­toja, joita tehdään kan­gaspuilla kutoen. Ekol­o­gisu­u­teen pyritään käyt­tämällä mate­ri­aalina tekstiili­­­­lahjoituksia. On toivot­tavaa, että tilaaja toimit­taa meille omi­akin mate­riaaleja tilauk­seensa käytet­täväksi. Näin tek­sti­ilit saa­vat lisäar­vona muis­toja tilaa­jan omasta his­to­ri­asta. Eri­laiset hul­lutkin tilauk­set ovat tervetulleita!


Majakan kuto­mossa työsken­telee arkipäivisin keskimäärin seit­semän per­heko­tien asukasta. On tärkeää, että he koke­vat iloa ja ylpeyttä työstään. Jotta ilo ja luovuus olisi mah­dol­lista, kuto­jat saa­vat ohja­tusti osal­lis­tua tuot­teen luomiseen myös värien som­mit­telussa ja kuvioin­nissa. Tek­i­jän per­soon­alli­nen ote onkin nähtävissä lop­ullisessa tuotteessa.

Tek­sti­ilien valmis­tuk­sessa ja suun­nit­telussa aut­taa kudon­nanoh­jaaja Nina Mansikkamäki sekä vapaa­ehtoiset työn­tek­i­jät. Myös työhar­joit­teli­jat ovat ter­ve­tulleita Majakalle!

Tule Majakalle kutomaan matto itsellesi, ystävällesi tai vaikkapa koirallesi!

Voit sopia kan­gaspuiden vuokrasta, loimesta ja ohjauk­sesta yms. Nina Mansikkamäen kanssa. Majakan osoite on Teilin­num­men­tie 4, 09120 Karjalohja.

Kat­a­l­o­gis­tamme voit selailla esimerkkejä matoista ja muista tuotteistamme.

Majakan kuto­mossa on toim­intaa ark­isin klo 1015, loma-​aikoina kan­nat­taa tiedustella.

  • 03_tilkku

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala

Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja