Majakalla on oma Puoti, joka on avoinna toiminta­keskuksen auki­oloaikana, yleensä ark­isin klo 915. Eri­tyis­esti loma-​aikojen tietämissä kan­nat­taa tiedus­tella. Puodissa myy­dään Majakalla kudot­tuja mat­toja, kerami­ikkaa, itsete­htyjä tar­jot­timia ja saip­puaa sekä paljon muitakin kau­ni­ita käsitöitä. Meillä on myös myyn­nissä Toivon ja Rauhan merkkipäivä­kalenteri — katso vaikka kuvia oheis­esta pikku gal­le­ri­asta. Majakan Puoti on mainio lah­japuoti, joten ter­ve­tu­loa tekemään löytöjä! Majakan osoite on Teilin­num­men­tie 4, 09120 Karjalohja.sowhat

majakka pieniloisto

Syksyllä 2006 Toivo ja Rauha ry vuokrasi pitkäaikaisella vuokra­sopimuk­sella käyt­töönsä teol­lisu­uski­in­teistön Kar­jalo­h­jalta. Kiin­teistössä on noin 500 m2 hal­li­ti­laa ja sen lisäksi val­oisat ja lämpimät tilat työ­toimin­nalle. Tilat nimet­tiin Toivon ja Rauhan Majakaksi.

Tervetuloa Majakan kutomoon!

malluKuto­mosta on mah­dol­lista tilata mat­toja, liinoja, laukkuja ja muita teknis­esti hel­posti toteutet­tavia teks­tiilejä. Eniten valmis­te­taan mat­toja, joita tehdään kan­gaspuilla kutoen. Ekol­o­gisu­u­teen pyritään käyt­tämällä mate­ri­aalina tekstiili­­­­lahjoituksia. On toivot­tavaa, että tilaaja toimit­taa meille omi­akin mate­riaaleja tilauk­seensa käytet­täväksi. Näin tek­sti­ilit saa­vat lisäar­vona muis­toja tilaa­jan omasta his­to­ri­asta. Eri­laiset hul­lutkin tilauk­set ovat tervetulleita!

Kuu­sian kylässä, Kar­jalo­h­jan lounaiskul­malla sijait­sevassa Toivon ja Rauhan Majassa toimii Ojalan per­he­hoitokoti, jossa asuu tällä het­kellä seit­semän aikuista kehi­tys­vam­maista. Hoito­vas­tu­ussa ovat per­he­hoita­jat Maija Ojala ja Jussi Kainulainen.

Tässä talossa jär­jestetään Toivo ja Rauha ry:n loma­toim­intaa, joka on ensisi­jais­esti suun­nattu tois­ten per­he­hoitoko­tien ja kehi­tys­vam­mais­ten asun­toloiden palveluun. Tilo­jamme on käytetty men­estyk­sekkäästi mitä eri­laisimpien tilaisuuk­sien jär­jestämiseen: monet kon­ser­tit, kurssit, teemapäivät ja synt­tärit on vietetty täällä.

  • DSC_0018

Kar­jalo­h­jalla, Särk­i­jär­ven kylässä, Eskolan joen päällä sijait­see Sar­ion Mylly, jonka van­ho­jen hir­sien suo­jassa asuu Sar­ion per­he­hoitokodin väki. Idylli­nen, viihty­isäksi sanee­rattu raken­nus antaa kodin isän­täper­heen lisäksi kuudelle kehi­tys­vam­maiselle aikuiselle.

  • mylly_02

Toivon ja Rauhan Maja

Maija Ojala
Jussi Kain­u­lainen
Kuu­siantie 145 · 10360 Mustio

Sarion mylly

Ulla-​Maija Sario
Heikki Sario
Kar­jalo­h­jantie 182 · 09120 Karjalohja

Majakka

Nina Man­sikkamäki

Teilin­num­men­tie 4 · 09120 Karjalohja